Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w MIŃSKU Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w MIŃSKU

O szkole

Witamy na stronie Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Mińsku.

Zasady funkcjonowania Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Mińsku określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2 września 2004 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. nr 194, poz. 1986).

Szkoła jest szkołą publiczną, działającą w ramach polskiego systemu oświaty. Nauka w Szkole Polskiej jest bezpłatna i umożliwia poznanie języka ojczystego, wiedzy o Polsce oraz jej obyczajów i kultury. Dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą oraz dzieci ze środowiska polonijnego mają możliwość nauki w Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym (zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego dla Szkół Polskich i planami nauczania). Szkoła wydaje świadectwa MEN.

Wszystkie dzieci równolegle uczęszczają do szkół kraju zamieszkania, gdzie realizują podstawowy obowiązek szkolny.

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232, z poźn. zm.) każdego ucznia przybywającego lub powracającego z zagranicy przyjmuje się do szkoły w Polsce na podstawie:

  1. Świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą, w której uczeń realizował obowiązek szkolny oraz ew. ostatniego świadectwa wydanego w Polsce.
  2. Sumy lat nauki szkolnej ucznia. Jednocześnie, różnice programowe z zajęć lekcyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.

 

Krótka historia Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Mińsku

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Mińsku została założona 3 grudnia 1999 roku. Początkowo przez kilka lat lekcje odbywały się w budynku Ambasady RP. Niestety budynek Ambasady RP był niewielki i coraz trudniejsze warunki lokalowe, a także dość szybko zwiększająca się liczba uczniów, spowodowała przeniesienie Szkoły Polskiej do Domu Polskiego, który jest niedaleko i posiada nieco lepsze warunki do prowadzenia lekcji.

Liczba uczniów Szkoły Polskiej w Mińsku systematycznie się powiększa. W roku szkolnym 2020/2021 wynosi 216.

 

BIBLIOTEKA

Przy Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Mińsku działa biblioteka. Jest ona otwarta w godzinach pracy szkoły oraz dodatkowo:

  • we wtorki 15.10 – 15.55, 19.20 – 20.05
  • w czwartki 19.20 – 20.05
  • w soboty 08.30 – 09.15

Serdecznie zapraszamy!