Zapisy do szkoły na rok szkolny 2018/2019.

REKRUTACJA W SZKOLNYM PUNKCIE KONSULTACYJNYM
PRZY AMBASADZIE RP W MIŃSKU NA ROK SZKOLNY 2018/2019.

1. Zapisy do szkoły odbywają się w 2 turach:
• od 01.04.2018r. do 15.06.2018r.
• od 01.09.2018r. do 15.09.2018r.
Prosimy o nieprzysyłanie dokumentów w terminach wcześniejszych. Dokumentacja, która wpłynie przed terminem, nie będzie rozpatrywana przez komisję rekrutacyjną.
Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji do SPK Mińsk 2018-19.

2. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych:
• do 30 czerwca br. - ogłoszenie wyników rekrutacji – I tura;
• do 20 września br. - ogłoszenie wyników rekrutacji końcowej.

O wynikach rekrutacji rodzice dziecka mogą uzyskać informacje telefonicznie, pocztą elektroniczną lub na miejscu w szkole. Rodzice zostają powiadomieni indywidualnie.

3. Nauka w SPK w Mińsku jest bezpłatna.

4. O przyjęciu dziecka decyduje:
a) dokonanie zapisu w wyznaczonym terminie
b) dostarczenie pełnej dokumentacji
c) spełnienie wszystkich wymagań,
d) liczba wolnych miejsc.

5. Pierwszeństwo w przyjęciach do klasy I mają dzieci siedmioletnie.

6. Dzieci sześcioletnie mogą być przyjęte do klasy I na wniosek rodziców, jeśli ukończą 6 lat do czerwca 2018 r. i podejmą naukę w klasie I szkoły lokalnej od 1.09.2018 r.

7. Zapisu można dokonać przez Internet lub osobiście. W przypadku zapisu internetowego należy przyjść do szkoły z wymaganymi dokumentami w celu weryfikacji danych osobowych.
Dokumenty można przesyłać na adres:
minsk@orpeg.pl

8. Wymagane dokumenty:
a) do wglądu - dowody tożsamości dziecka i przynajmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna, zameldowanie;
b) wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka, kwestionariusz zgłoszeniowy, oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych oraz wykorzystanie wizerunku, oświadczenie o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego. w szkole lokalnej.

Bardzo ważne!
Liczba miejsc do klas pierwszych jest ograniczona.

Zapisy do klas starszych niż I klasa szkoły podstawowej.
Zapisy odbywają się w tych samych terminach. Obowiązuje dostarczenie takich samych dokumentów, a dodatkowo kopii świadectwa klasy ukończonej w Polsce. Dzieci, które nie mają świadectwa szkolnego, są zobowiązane odbyć rozmowę kwalifikacyjną, w ustalonym wcześniej terminie.